διαχείριση άρδευσης
διαχείριση άρδευσης
όνομα χρήστη
κωδικός πρόσβασης
σύνδεση 
διαχείριση συστήματος
go διαχείριση συστήματος
διαχείριση λογαριασμών πρόσβασης, δεδομένων κεντρικού διακομιστή και διακομιστή άρδευσης.
υπηρεσία υποστήριξης
υπηρεσία υποστήριξης
εκτελέστε λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού απομακρυσμένου ελέγχου isl light και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.